fastGEN
Přehled řešení

fastGEN

Technologie fastGEN je založena na uživatelsky přívětivém a rychlém pracovním postupu pro zpracování vzorků. Principem fastGEN je ultra hluboké sekvenování krátkých amplikonů získaných jedinou polymerázovou řetězovou reakcí se speciálně značenými hybridními primery. Komplexnost našeho NGS řešení doplňuje software GENOVESA pro analýzu nezpracovaných dat. Technologie fastGEN se skvěle hodí pro klinický materiál a diagnostiku, protože personalizovaná medicína je velkou nadějí pro pacienty s nádorovým nebo dědičným onemocněním.

Hlavní výhody

  • unikátní - jednoduchá, ultracitlivá, specifická a účinná technologie
  • robustní - robustnost dosažená použitím krátkých amplikonů, získaných jedinou polymerázovou řetězovou reakcí se speciálním tagem hybridních primerů
  • rychlý - méně než 30 minut manuální přípravy
  • spolehlivý - výrazně nižší pravděpodobnost chyb, jednotné pokrytí pro různé amplikony a různé vzorky

fastGEN BCR::ABL1 Cancer kit

Fúzní gen BCR::ABL1 hraje významnou roli v patogenezi různých krevních rakovin, zejména chronické myeloidní leukémie (CML). 
Testování fúzního genu BCR::ABL1 je nezbytné pro řízení rozhodování o léčbě leukémie a pomáhá identifikovat pacienty s leukémií s pozitivním Philadelphský chromozomem, kteří mohou mít prospěch z cílených terapií, jako jsou inhibitory tyrosinkinázy (TKI). 


FastGEN BCR::ABL1 cancer kit je navržen pro přesnou detekci fúzního genu BCR::ABL1, pokrývající tři nejběžnější zlomy - major, minor a micro, a umožňuje genotypizaci a analýzu mutací v kinázové doméně tohoto genu (kodony 237-510).

 

fastGEN PIK3CA Cancer kit

fastGEN PIK3CA Cancer kit

Gen PIK3CA (Phosphatidylinositol-4,5-Bisphosphate 3-Kinase Catalytic Subunit Alpha) je nejčastěji mutovaný gen u rakoviny prsu a bylo zjištěno, že je důležitý i u jiných typů rakoviny. V kitu fastGEN PIK3CA Cancer jsou pokryty exony 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14 a 21.

fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer kit

fastGEN POLE/CTNNB1 Cancer kit

fastGEN POLE kit jsme obohatili o vybrané kodony exonů 3, 7 a 8 genu CTNNB1 (Catenin Beta 1), který je spojován s kolorektálním karcinomem a rakovinou vaječníků. Takto rozšírený kit poskytne viac dôležitých informácií pre stanovenie diagnózy.

fastGEN TP53 Cancer kit

fastGEN TP53 Cancer kit

Mutace v genu TP53 (Tumor protein p53) jsou spojeny s řadou typů rakovin, včetně těch dědičných. S kitem fastGEN TP53 Cancer je možné detekovat mutace v exonech 2-11, dva nekanonické exony mezi exony 9-10 a přilehlé intronové oblasti.

fastGEN CFTR kit

fastGEN CFTR kit

Mutace v genu CFTR způsobují závažné autozomálně recesivní onemocnění cystickou fibrózu, která vede k vážnému poškození plic, trávicího systému a dalších orgánů v těle. Včasné rozpoznání cystické fibrózy a s tím spojené zahájení léčby je důležitým faktorem pro prognózu tohoto onemocnění.

fastGEN Solid Cancer kit

fastGEN Solid Cancer kit

Pro indikaci správné terapie metastazujících kolorektálních karcinomů léčivy panitumumab anebo cetuximab a případně pro hodnocení prognózy onemocnění je vyžadována informace o mutačním statusu genů KRAS, NRAS (kodony 12, 13, 59, 60, 61, 117 a 146) a BRAF (kodon 600 a 601).

fastGEN Lung Cancer kit

fastGEN Lung Cancer kit

Informace o mutačním statusu genu EGFR (exony 18, 19, 20, 21) je vyžadována pro indikaci správné terapie metastazujících plicních karcinomů léčivy např. gefitinib, erlotinib, afatinib anebo osimertinib na bázi inhibitorů tyrosin kináz. 

fastGEN Brain Cancer kit

fastGEN Brain Cancer kit

Nádory centrálního nervového systému jsou rozmanitou skupinou onemocnění. Informace o mutačním stavu genů IDH 1 (kodon 132) a genů IDH 2 (kodon 172) se používají k posouzení prognózy onemocnění a k diferenciální diagnostice nádorů mozku.

fastGEN TERT Cancer kit

fastGEN TERT Cancer kit

Mutace v genu TERT (Telomerase Reverse Transcriptase) jsou spojovány se zvýšeným rizikem různých druhů rakoviny, zejména s melanomem a s myeloidní leukémií. fastGEN TERT Cancer kit je zaměřený na promotorovu oblast, kde mnohem častěji vznikají somatické mutace. Spolu s kitem fastGEN Brain Cancer zaměřeného na detekci genů IDH 1 a IDH 2 vytváří ideální kombinaci pro stanovení správné diagnózy či prognózy u pacienta

GENOVESA fastGEN modul

Je jedinečné cloudové all-in-one řešení pro pokročilou analýzu sekvenačních dat, s jednoduchým a intuitivním ovládáním. 

 

Podrobnější informace k softwaru naleznete zde.

Máte dotaz? Obraťte se na

Tóthová Iveta
Tóthová Iveta
Product & Scientific Manager