Politika kvality, životního prostředí a energetická politika

Společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s. je certifikovanou společností podle norem ISO 9001:2015 (Systémy managementu kvality), ISO 13485:2016 (Požadavky na zdravotnické prostředky) a ISO 14001:2015 (Systémy environmentálního managementu) a ISO 50001:2018 (Systémy managementu hospodaření s energií).

Politika kvality a ochrany životního prostředí společnosti je vytvořena vedením společnosti za účelem stanovení základních pravidel orientovaných na spokojenost zákazníků, profesionalitu našich zaměstnanců a na dodržování stanovených systémů řízení.

Politika kvality

základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu je:

 • rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro pracovníky společnosti

orientace na zákazníka:

 • spokojenost zákazníka odráží kvalitu poskytovaných služeb a výrobků v oblasti zdravotnických prostředků a jenom spokojený zákazník se vrací
 • úkolem všech pracovníků společnosti je rychle a bezchybně realizovat požadavky našich zákazníků, výsledkem je spokojenost se službami společnosti
 • kromě požadované kvality splňují výrobky požadavky předepisované platnou legislativou České republiky a zemí Evropské unie

orientace na dodavatele:

 • s dodavatelem jsou budovány a posilovány dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy

orientace na zdroje:

 • potřeby zdrojů jsou průběžně sledovány všemi vedoucími pracovníky
 • pro zabezpečení procesů je stanoven rozsah potřebných zdrojů (pracovníci, infrastruktura, nakupované služby)
 • zajištění zdrojů odpovídá požadavkům na dosažení kvality
 • pracovníci společnosti jsou podporováni ve svém profesním růstu podnikovým systémem podpory odborného vzdělávání
 • osobní odpovědností každého pracovníka společnosti zajistit profesionální úroveň všech prováděných činností
 • závazek trvalého zlepšování systému managementu kvality a zajištění k tomu potřebných zdrojů

dodržování platných právních předpisů:

 • dodržování platných právních předpisů je samozřejmostí a toto vyžadujeme i od svých dodavatelů

Politika ochrany životního prostředí

Společnost BioVendor - Laboratorní medicína a.s. přijala odpovědnost za šetrné chování k životnímu prostředí a zavazuje se:

 • k dodržování souladu s právními a jinými požadavky, ke kterým se společnost zavázala a které se vztahují k environmentálním aspektům společnosti
 • k neustálému zlepšování environmentálního profilu organizace
 • ke snižování dopadů svých činností a služeb na životní prostředí
 • k prevenci znečišťování životního prostředí
 • ke zvyšování povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany pracovního a životního prostředí, o všech dopadech výrobních i nevýrobních činností a poskytovaných služeb a výrobků na životní prostředí
 • dlouhodobé cíle – snižování uhlíkové stopy do roku 2030

Energetická politika

Energetická politika společnosti je proces pro zajištění energetických potřeb budov a zařízení ve vlastnictví společnosti BioVendor – Laboratorní medicína a.s. s ohledem na snižování nákladů za spotřeby a spotřeb. Pro zajištění zvyšování energetické účinnosti je zaveden systém managementu, který vychází z normy ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií. Předmětem systému managementu hospodaření s energií je rozvod a užití energie pro zásobování provozů laboratoří, logistiky, administrativy a dalších souvisejících provozů.

Vedení společnosti se v rámci své strategie při hospodaření s energií zavazuje:

 • všude tam, kde je to možné a efektivní vytvářet předpoklady a zdroje k dlouhodobému zvyšování energetické účinnosti
 • přijímat opatření zaměřená na průběžné zlepšování energetické náročnosti
 • zajišťovat dostupnost informací a všech zdrojů nezbytných pro dosahování cílů a cílových hodnot
 • plnit právní a jiné požadavky, které se vztahují k užití energie, spotřebě energie a energetické náročnosti
 • podporovat nákup energeticky úsporných výrobků, zařízení a služeb
 • podporovat energeticky uvědomělé chování pracovníků a návrhy na snižování spotřeby energie a její efektivní využití
 • optimalizovat spotřeby (zlepšovat tepelně – technické vlastnosti budov, energetická úspornost použitých technologií a zařízení, efektivita provozů)

Certifikáty ISO

ISO 14001ISO 50001 ISO 13485_2016 ISO 9001_2015