Slovníček

Aglutinace - sérologická reakce aglutinogenu s aglutininem, projevující se agregací aglutinogenu a tvorbou specifických viditelných shluků.

Alpha-gal - Galaktóza-α-1,3-galaktóza, zkráceně Alpha-gal, je sacharid nacházející se v červeném mase, primárně hovězím, vepřovém a jehněčím. Tzv. alpha-gal syndrom se může rozvinout jako alergie na alpha-gal po přisátí klíštěte, projevující se velmi často se zpožděním 3-6 hodin po konzumaci potravy obsahující tento alergen. Mezi možné projevy patří např. třes, dýchací potíže, ale také anafylaktický šok. V současné době je přesný způsob vzniku předmětem výzkumu.

Amplifikace -  zvýšení počtu kopií molekul RNA nebo DNA. V molekulární diagnostice je amplifikace DNA / RNA nutným předpokladem pro uskutečnění většiny genetických testů.

CCDs - (cross-reactive carbohydrate determinants) zkříženě reagující uhlovodíkové determinanty jsou uhlovodíkové struktury vázající se na proteiny. Jsou odpovědné za zkříženou reaktivitu sér alergických pacientů vůči širokému spektru alergenů z rostlin a hmyzu.

Exon - exon je oblast genomu, která se transkribuje do molekuly mRNA. Některé exony jsou kódující, tj. obsahují informace pro tvorbu bílkovin, zatímco jiné jsou nekódující. Geny v genomu se skládají z exonů a intronů.

GeneXpert - systém GeneXpert je uzavřená, samostatná, plně integrovaná a 100% automatizovaná platforma, která umožňuje úplnou automatizaci molekulární analýzy. Je k dispozici v konfiguraci s jedním, dvěma, čtyřmi nebo šestnácti moduly. Všechny používají stejnou patentovanou technologii kazet pro každý test Xpert®.

GIM - German imipenemase (německá imipenemáza) byla izolovaná v Německu v roce 2002 od pěti pacientů. Tato získaná MBL byla identifikována u klonálních isolátů Pseudomonas aeruginosa na plazmidu v rámci integronu třídy 1.

Hemokultivace - mikrobiologické kultivační vyšetření krve na přítomnost bakterií

Chemiluminiscence - spontánní uvolnění světla, které je výsledkem chemické reakce (může dojít i k omezenému uvolnění tepla).

IMP - Imipenem-hydrolyzing β-lactamase  neboli β –laktamáza hydrolyzující imipenem patří do skpuiny nejvíce rozšířených metalo-β-laktamáz.

KPD - karbapenemázy typu KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) se vyskytují na rozličných přenosných plazmidech, většinou v přítomnosti jedné z izoforem transpozonu Tn4401, což je důvodem celosvětového rozšíření tohoto genu rezistence. Gen blaKPC-1 byl poprvé popsán v roce 2000 v USA u Klebsiella pneumoniae. Poskytoval rezistenci na imipenem, meropenem, širokospektré cefalosporiny i aztreonam.

MIC - (ang. minimum inhibitory concentration) Minimální inhibiční koncentrace antibiotika je nejnižší koncentrace antimikrobiální chemikálie, která inhibuje viditelný růst mikroorganismu po 24 hodinách inkubace.

NDM - tzv. New Dehli metallo-β-lactamase byla poprvé popsána  u Klebsiella pneumoniae v Indii, o dva roky později bylo zaznamenáno její rozšíření po celém světě mezi zástupci čeledi Enterobacteriaceae. Plazmid, který je zodpovědný za šíření NDM-1 nese také další geny rezistence, a to k makrolidům, aminoglykosidům, sulfamthoxazolu a také k aztreonamu.

OXA - Oxacillin hydrolyzing β-lactamase neboli Oxacilin hydrolyzující β-laktamáza

SPM - sao Paulo metallo-β-lactamase neboli Sao Paolo Metalo-β-laktamáza byla prvně izolována z Pseudomonas aeruginosa v Brazíli v Sao Paulu, kde způsobila několik menších epidemií v nemocnicích spojených s vysokou úmrtností. Genetické analýzy okolí genu blaSPM-1 zjistily, že není součástí integronu, ale je asociován s běžnými oblastmi obsahujícími nový typ transponabilní struktury.

VIM - Verona integrone-encoded metallo-β-lactamase neboli Veronská metalo-β-laktamáza kódovaná na integronu

Výtěr z nosohltanu - způsob odběru klinického testovacího vzorku nosního sekretu ze zadní části nosu a krku. Hltan je část hrdla za ústní a nosní dutinou a nad jícnem a hrtanem – trubice směřující dolů do žaludku a plic. Nosohltan (lat. pars nasalis pharyngis nebo nasopharynx) je horní část hltanu.