Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Internetový obchod Prodávajícího je provozován na webové stránce www.biovendor.cz (dále jen „Internetový obchod“).
 2. Souhlas s Podmínkami. Kupující odesláním objednávky v Internetovém obchodě stvrzuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Podmínek.
 3. Prodávající. Prodávajícím je společnost BioVendor - Laboratorní medicína a.s., se sídlem Karásek 1767/1, Řečkovice, 621 00 Brno, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 63471507 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ63471507 (dále jen „Prodávající“). Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
  e-mail: info@biovendor.cz
  tel. číslo: +420 549 124 101
 4. Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též „Kupující – spotřebitel“), tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též „Kupující – podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto Podmínkách pro Kupujícího – podnikatele (Kupující – spotřebitel a Kupující – podnikatel dohromady jen „Kupující“).
 5. Souhlas Kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

II. Osobní údaje

 1. Osobní údaje. Uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl v rámci objednávky, jsou pravdivé a bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou Prodávajícím zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 2. Informace o ochraně osobních údajů. Více se o ochraně osobních údajů dočtete na stránce Ochrana osobních údajů, která je dostupná zde: www.biovendor.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

III. Zboží

 1. Prezentace zboží. Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka. Pro objednání zboží „vloží“ Kupující zboží do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě, vybere způsob úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení, fakturační a další potřební údaje. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku (Objednávka zavazující k platbě)“.
 2. Kontrola před odesláním objednávky. Před zasláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
 3. Potvrzení přijetí objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí e-mailem na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
 4. Okamžik uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které Prodávající zašle Kupujícímu e-mailem na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
 5. Právo prodávajícího zrušit objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel. Pro Kupujícího – spotřebitele platí následující ujednání:
  a. Právo odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě. Kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
  b. Formulář pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je možné provést elektronicky na emailovou adresu info@biovendor.cz nebo písemně v provozovně na adrese: BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika. Při odstoupení je Kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly Prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.
  c. Vrácení zboží. Kupující – spotřebitel se zavazuje neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika, kde Prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět Prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může Prodávající požadovat po Kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím způsobem, že kupní cena, která je Prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
  d. Vrácení peněžních prostředků. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží Prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informováni o rozhodnutí Kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je Prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od Kupujícího obdrží nebo než Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak. V případě platby v hotovosti budou zaplacené finanční prostředky Kupujícímu – spotřebiteli vráceny poštovní poukázkou, nedohodnou-li si strany jiný způsob vrácení peněžních prostředků.
  e. Náklady spojené s vrácením zboží. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese Kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.
  f.  Případy, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu; od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal atd.
 2. Kupující – podnikatel. Ustanovení předchozího odstavce těchto Podmínek se nepoužije pro Kupujícího – podnikatele. Kupující – podnikatel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech, který stanovuje zákon.
 3. Prodávající. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má Prodávající právo objednávku po dohodě s Kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje Prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednané zboží nebo uvede na trh novou verzi zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

VI. Práva z vadného plnění

 1. Jakost při převzetí zboží. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že:
  a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Vyloučení práv z vadného plnění. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud:
  a. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
  b. vada je zjevná a tedy platí, že Kupující takové zboží i s vadou schválil;
  c. vada je způsobena Kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Kupujícího či mechanickým poškozením;
  d. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího;
  e. Kupující poruší ochranné pečetě nebo nálepky na zboží;
  f.  zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží;
  g. se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu;
  h. užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány;
  i. Kupující zboží reklamoval po uplynutí zákonné lhůty k uplatnění vad.
 3. Návod k použití. Kupující bere na vědomí, že je povinen řídit se při užívání zboží návodem k použití, je-li Kupujícímu spolu se zbožím dodán.

VII. Reklamace zboží

 1. Podání reklamace. Kupující může reklamaci učinit jedním z následujících možností:
  a. Zasláním reklamačního formuláře na e-mailovou adresu info@biovendor.cz;
  b. Zasláním reklamačního formuláře poštou doporučeným psaním na adresu: BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika;
  c. Osobním doručením reklamačního formuláře na adresu BioVendor – Laboratorní medicína a.s., Karásek 1767/1, 621 00 Brno, Česká republika.
  Reklamaci je možné uplatnit na kterékoliv pobočce Prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment Prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
 2. Podklady pro posouzení reklamace. Kupujícímu je povinen uvést a dodat:
  a. Jméno, příjmení, telefonní kontakt a e-mail kupujícího,
  b. Číslo objednávky,
  c. Co nejvýstižnější popis závad,
  d. Uplatňovaný nárok (návrh řešení),
  e. Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků,
  f.  Detailní fotografie nebo videozáznam poškození.
 3. Povinnost Kupujícího poskytnout součinnost. Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu v rámci reklamačního řízení součinnost. V případě, že Kupující nedodá požadované podklady a Prodávajícímu neposkytne součinnost, Prodávající nebude schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení Kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží Prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace.
 4. Uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím – spotřebitelem.
  a. Lhůty pro uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel je oprávněn zboží reklamovat v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li mezi stranami dohodnuto jinak. U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců, o čemž je Kupující – spotřebitel informován v produktové kartě konkrétního zboží.
  Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  b. Nároky z vad. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 těchto Podmínek tohoto, může Kupující – spotřebitel požadovat:
  i. dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;
  ii. není-li to možné, může Kupující – spotřebitel odstoupit od smlouvy;
  iii. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  iv. Přiměřená sleva. Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
  v. Opakovaný výskyt vady a větší počet vad. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  c. Písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Prodávající je povinen Kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy Kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující – spotřebitel požaduje.
  d. Lhůta pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od poskytnutí veškerých informací Kupujícím – spotřebitelem. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Je-li Kupující – spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím – spotřebitelem, pokud se Prodávající s Kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že Kupující – spotřebitel nebude poskytovat Prodávajícímu součinnost, po dobu prodlení Kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží Prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a těmito Podmínkami.
  e. Vyřízení reklamace. Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti Prodávající informuje Kupujícího – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail Kupujícího – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, způsob vyřízení reklamace a způsob jakým byl Kupující – spotřebitel informován o jejím vyřízení.
  f. Náklady reklamace. Bude-li reklamace uznána, má Kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) Kupující – spotřebitel sám.
 5. V případě, že Kupující uplatňuje právo na dodání nové věci nebo se rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zboží musí být v úplném stavu včetně příslušenství. Spočívá-li vada jen na části zboží a Kupující žádá odstranění vady opravou, Kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze tuto část zboží. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 6. Uplatnění práv z vadného plnění Kupujícím – podnikatelem. V případě Kupujícího – podnikatele se ustanovení předchozího odstavce nepoužije a platí zákonná úprava práv z vadného plnění. Smluvní záruka na zboží se v takovém případě s kupujícím nesjednává.

VIII. Platební podmínky

 1. Ceny zboží. Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně cen s DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodě. Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Způsob úhrady. Způsob úhrady si Kupující zvolí při provádění objednávky. Kupní cenu může Kupující uhradit následujícími způsoby:
  a. v hotovosti na dobírku;
  b. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího.
 3. Vlastnické právo ke zboží, přechod nebezpečí škody. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody.
 4. Faktura. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji Kupujícímu prostřednictvím e-mailu.

IX. Dodací podmínky

 1. Zboží v demontovaném stavu. Je-li zboží v demontovaném stavu, Kupující nemá nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s montáží zboží.
 2. Místo dodání zboží. Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávkovém formuláři.
 3. Dodací doba. Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního zboží v Internetovém obchodě. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.
 4. Opakované doručování. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 5. Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem. Ihned při dodání zboží je Kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména počet balíků a poškození krabice.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v dodacím listu a nejpozději do 1 pracovního dne oznámit tuto skutečnost Prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu info@biovendor.cz. Pokud tak Kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

X. Závěrečná ujednání

 1. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností Kupujících – spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@biovendor.cz.
 2. Kodexy chování. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
 4. Změna okolností. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Autorskoprávní ujednání. Kupující bere na vědomí, že součásti tvořící Internetový obchod jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího.
 6. Odkazy v internetovém obchodě. Kliknutím na některé odkazy v Internetovém obchodě může dojít k opuštění Internetového obchodu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Prodávající nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob. Zařazení jakéhokoliv odkazu na Internetový obchod neznamená souhlas Prodávajícího s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno.
 7. Postoupení a zastavení pohledávek. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči Prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě. Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Prodávajícímu s pohledávkou Prodávajícího vůči Kupujícímu.
 8. Změny Podmínek. Tyto Podmínky platí ve znění uvedeném v Internetovém obchodě v den odeslání objednávky Kupujícím. Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Přístup ke kupní smlouvě. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.
 10. Rozhodné právo. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky.
 11. Jazyk. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
 12. Kontrola. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
 13. Osobní údaje. Uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl v rámci objednávky, jsou pravdivé a bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou Prodávajícím zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 14. Informace o ochraně osobních údajů. Více se o ochraně osobních údajů dočtete na stránce Ochrana osobních údajů, která je dostupná zde: www.biovendor.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju