Adiponectin Human ELISA (Competitive)

ELISA souprava je určená pro kvantitativní stanovení lidského adiponektinu v séru nebo plazmě.

Katalogové číslo
RD195023100
Velikost balení
96 jamek (kit)
Registrujte se a objednávejte zboží přímo

Máte dotaz k
tomuto produktu?

Brožová Kristýna
Brožová Kristýna
Product Manager

Popis

Adiponektin, označovaný také Acrp30, AdipoQ a GBP-28, je nedávno objevený produkt genu apM1, protein o 244 aminokyselinách, který je fyziologicky aktivní a je specificky a vysoce exprimován v adipocytech (adipokin). Patří do skupiny solubilních ochranných kolagenů; obsahuje kolagenní doménu strukturně homologní s kolagenem VIII a X globulární doménu podobnou komplement faktoru C1q. Adiponektin tvoří homotrimery, které jsou stavebními jednotkami pro komplexy vyššího řádu nalezené v cirkulaci v séru. Společně tvoří tyto komplexy přibližně 0,01% celkových sérových bílkovin. Nově byly nalezeny a klonovány receptory adiponektinu AdipoR1 a AdipoR2; AdipoR1 je hojně exprimován v kosterním svalstvu, zatímco AdipoR2 je exprimován převážně v játrech. Paradoxně, hladiny adiponektinu exprimovaného v tukové tkáni jsou nepřímo úměrné množství tukové tkáně.
Koncentrace adiponektinu negativně korelují s hladinami glukózy, insulinu, triglyceridů, obsahem tuků v játrech a body mass indexem, naopak pozitivně korelují s koncentracemi high-density lipoprotein-cholesterolu a s insulinem stimulovaným odbouráváním glukózy a zvyšuje citlivost jaterních buněk k insulinu. Bylo prokázáno, že adiponektin zvyšuje sensitivitu vůči insulinu a snižuje glukózu v plazmě zvýšenou oxidací tuku v tkáních.
Klinické studie prokázali, že snížené koncentrace adiponektinu jsou asociovány s inzulinovou rezistencí a předcházejí vznik diabetu 2. typu. U diabetiků byly popsány nízké koncentrace adiponektinu a ještě nižší koncentrace adiponektinu byly pozorovány u špatně kompenzovaných diabetiků 2. typu a u diabetiků s ischemickou chorobou srdeční. Hypoadiponektinemie je též úzce asociována s metabolickým syndromem a s tzv. hypertriglyceridemickým pasem. Nealkoholická jaterní steatóza je popisována jako součást metabolického syndromu a hladiny adiponektinu mají inverzní asociaci s jaterními enzymy a jaterní steatózou.
Specifický význam je tedy ten, že nízké sérové hladiny adiponektinu předpovídají diabetes mellitus 2. typu nezávisle na dalších rizikových faktorech.
Adiponektin také inhibuje zánětlivé procesy aterosklerózy tím, že potlačuje expresi adhesivních molekul a cytokinů v buňkách cévního endotelia a v makrofázích. Tento adipokin slouží jako lešení pro nově se tvořící kolagen při znovubudování myokardu po ischemické příhodě. Podporou interakce mezi AMP-aktivovanou protein kinásou a Akt signalizací v buňkách endotelia stimuluje také angiogenesi. Nízké sérové hladiny jsou pozorovány u pacientů s nemocí koronárních tepen. Navíc jsou vysoké hladiny cirkulujícího adiponektinu, nezávisle na jiných faktorech, spojeny se snížením rizika infarktu myokardu.
Z výše uvedeného vyplývá, že monitorování hladiny adiponektinu a sledování pochodů, které ovlivňují jeho produkci, eventuálně jeho receptory, jsou perspektivními cíli pro prevenci a léčbu obezity, inzulinové rezistence, hyperlipidemie a aterosklerózy.

Typ: kompetetivní ELISA s imobilizovaným antigenem
Požadavek na vzorek: 10 µl/jamka
Celková doba analýzy je kratší než 3 hodiny

Klinické použití a oblasti zkoumání:
-Chronické selhání ledvin
-Ischemická choroba srdeční
-Diabetologie
-Energetický metabolismus

Dokumenty naleznete zde.

Technické parametry

Metoda
ELISA
Skladovací podmínky
2 - 8 °C
Vzorek
Plazma citrátová, Plazma heparinová, Plazma, Sérum
Regulační status produktu
IVD